Občanská a lidská práva v současné době

Václav Pavlíček, Helena Hofmannová a kol.
308 stran, pevná vazba, doporučená cena 320 Kč
ISBN 978-80-87284-51-3

Lidská práva jsou významným hybatelem moderní civilizace. V hospodářsky vyspělém prostředí dnešní Evropy přijde mnohým jen stěží uvěřitelné, že ještě v 21. století miliarda lidí na světě hladoví, téměř polovina lidstva nemá přístup k pitné vodě či lékařské péči a miliony lidí žijí v otrockých podmínkách. Ani dnes, kdy lidská práva stojí v základech moderních právních řádů většiny evropských zemí je nelze považovat za cosi samozřejmého. Naopak, stále naléhavěji vyvstává nutnost se ochranou občanských a lidských práv na různých úrovních zabývat. Kniha se zabývá současnými proudy v pojetí občanských a lidských práv, které jsou vyvolány novou geopolitickou situací a zkušenostmi získanými z dvaceti pěti let po konci bipolarity světa. Zaměřuje se zejména obsah lidských práv a jejich filosofické zdroje a společenské poměry dané kulturními odlišnostmi různých oblastí světa, jež ovlivňují jejich pojetí a vývojové tendence. Kniha slouží také jako učebnice kurzu Ochrany občanských a lidských práv, vyučovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Obsah |  Ukázka

O autorech

JUDr. Andrea Fáberová (1975)
Problematice azylu a migrace se věnuje ve své profesi dlouhodobě (vedla oddělení azylové a migrační legislativy odboru azylové a migrační politiky MV, zastupovala ČR v Evropské Unii, Radě Evropy a OSN). V přednáškové činnosti spolupracuje s katedrami ústavního a mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V publikační činnosti se zaměřuje mimo jiné na otázky související s postavením uprchlíků a cizinců jak v rámci českého právního řádu, tak z pohledu unijního práva.

doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (1970)
Docentka ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v Českém helsinském výboru (1993–1998). Absolvovala několik dlouhodobých studijních a vědeckých pobytů, např. na New York University a Michigan university v USA. Od roku 1995 vyučuje na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2008 působí jako asistentka soudců Ústavního soudu ČR. Je členkou dozorčí rady Institutu Terezínské iniciativy. V roce 2012 byla jmenována členkou Poradního výboru Rady Evropy pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin.
Je autorkou knih Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), (2000) a Zákonné bezpráví (2011) a řady studií věnovaných zejména ochraně lidských práv, judikatuře Ústavního soudu ČR, postavení menšin a pojetí principu rovnosti v komparativním pohledu.

JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. (1979)
Odborná asistentka na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na Právnické fakultě UK v roce 2007 obhájila dizertační práci na téma „Ústavně-právní komparace ochrany lidských práv ve Spojeném království a České republice v evropské perspektivě“. V letech 2000–2001 studovala též na Právnické fakultě Univerzity v Cardiff a v letech 2005–2006 absolvovala postgraduální studium Magister Juris na Právnické fakultě Oxfordské univerzity. Ve své publikační činnosti v ČR i v zahraničí se zabývá zejména tématy dělby moci, právního státu a ochrany lidských práv. Přednáší v rámci kurzů ústavního práva v programech Erasmus a LLM. V minulosti pracovala jako asistentka poslance Parlamentu ČR a jako právník v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování státu před ESLP a VLP OSN.

prof. JUDr. Jaroslav Krejčí (1916–2014)
Doktorát získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1945. V letech 1945–1949 pracoval ve Státním úřadu plánovacím a od roku 1950 do roku 1953 ve Státní bance. Habilitoval se na Vysoké škole politické a sociální v roce 1947 obhajobou práce O důchodovém rozvrstvení. Na této vysoké škole a na Vysoké škole obchodní externě přednášel v letech 1948–1952. Vědecky se uplatnil zejména v Národohospodářském ústavu Josefa Hlávky a v souvislosti s touto činností byl v roce 1954 odsouzen pro údajnou velezradu na 10 let k odnětí svobody. V důsledku amnestie byl propuštěn v roce 1960, ale teprve v ovzduší přicházejícího „Pražského jara“ mu bylo umožněno znovu vědecky pracovat a publikovat. Vedle problematiky národohospodářské se začal zabývat kulturními a náboženskými dějinami a orientálními civilizacemi. Po vojenské intervenci v roce 1968 odešel do exilu, kde působil nejprve ve Vídni, později v Lancasteru. Přednášel též na dalších univerzitách, zejména ve Velké Británii a v USA. Účastnil se rovněž exilového vědeckého života.
Po roce 1990 navštěvoval často Českou republiku a po obnovení činnosti Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky působícího v rámci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se stal nejprve jeho čestným předsedou, později jeho řádným členem rady (do roku 2010). Přednášel do roku 2009 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru ochrana občanských a lidských práv a na Pedagogické fakultě v Olomouci. Uplatňoval se též ve Filozofickém ústavu Akademie věd ČR, kde řídil Středisko pro výzkum sociálně kulturní plurality. První knižní publikaci po návratu do ČR vydal pod názvem Problémy demokracie (v roce 1991, v Legislativním ústavu vlády ČSFR). K dalším rozsáhlejším knihám věnovaným pluralitě kultur patří Civilizace Asie a Blízkého východu, náboženství a politika v souhře a střetání (1993) a Postižitelné proudy dějin (2002). Svou přednáškovou činnost v České republice ukončil vystoupením na kolokviu pořádaném AV ČR v roce 2010.

prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. (1951)
Profesorka oboru mezinárodní a diplomatická studia. Vystudovala obor sociologie a teorie kultury na Karlově Univerzitě v Praze, kde také absolvovala vědeckou aspiranturu v oboru filozofie. V současné době působí ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na VŠE v Praze. Odborné zaměření: Globální studia, mezikulturní studia, teorie a metodologie sociálních věd. Funkce v mezinárodních organizacích: od roku 2000 WFUNA (World Federation of United Nations Associations) předseda národní organizace, European Commission, člen: Advisory Group for Social Sciences and Humanities (2006–2009); WISC (World International Studies Committee) – člen výboru (2000–2009); CEEISA (Central and Eastern Europe International Studies Association), president (1998–2006); SC SGIR ECPR (Steering Committee of the Standing Group on IR, European Consortium for Political Research) člen výboru (2001–2007).

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr.h.c. (1934)
Je profesorem ústavního práva a státovědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Přednášel nebo přednáší i na jiných vysokých školách, v současné době též na PF ZČU v Plzni. Problematice občanských a lidských práv se věnuje od počátku svého působení na PF UK. V 60. letech se zabýval především politickými právy a osobními svobodami, zejména svobodou vyznání, spolčovacím a shromažďovacím právem a pluralitou politického systému. Po návratu na fakultu v roce 1990 se aktivně účastnil legislativních prací v oblasti práv a svobod, zejména účastí při vypracování Listiny základních práv a svobod a některých zákonů v této oblasti. Byl členem Legislativní rady vlády. Publikuje v ČR i v zahraničí. Spolu s prof. J. Hájkem v roce 1990 koncipoval pedagogickou disciplínu Ochrana občanských a lidských práv. Některé své stati o občanských a lidských právech přetiskl v třísvazkové publikaci O české státnosti (2002, 2009). Jako vedoucí autorského kolektivu se podílel na vypracování komentáře k Listině základních práv a svobod (Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl, Práva a svobody, 1995, 2002) a učebnice Ústavní právo a státověda.

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (1963)
Po završení vědecké aspirantury v Ústavu státu a práva ČSAV (1990) začal pracovat jako jeho vědecký pracovník. V akademickém roce 1990–1991 absolvoval studijní pobyt na Univerzitě Paris II (Panthéon-Assas), v roce 1992 stáž v Radě Evropy ve Štrasburku a poté více než dva roky působil jako pracovník sekretariátu OSN ve Vídni (1992–1994). Od roku 1995 vyučuje mezinárodní právo na Právnické fakultě UK, kde se v roce 1996 habilitoval a v roce 2002 stal profesorem. Je vedoucím katedry mezinárodního práva a koordinátorem Výzkumného centra pro lidská práva (UNCE). Přednášel či přednáší jako hostující profesor na univerzitách v Paříži, Sieně, Teramu a Bratislavě. Je členem American Society of International Law, European Society of International Law, Société Francaise pour le Droit International, České pobočky International Law Association a Českého komitétu Mezinárodního sdružení právních věd a předsedou České společnosti pro mezinárodní právo. V roce 2011 byl zvolen členem Komise OSN pro mezinárodní právo.
Publikuje od roku 1986 v odborném tisku v ČR i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější publikace, kde je autorem, popř. spoluautorem, patří Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva (2002), Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv (1999, 2003, 2010), Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu (2003), Mezinárodní humanitární právo (2010) a Mezinárodní právo veřejné (2008).

prof. JUDr. PhDr. mult. Michal Tomášek, DrSc. (1963)
Profesor evropského práva, vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, hostující profesor na univerzitách v Evropě (Nancy, Paříž), Japonsku (Wasseda, Kobe), v USA (New York, Miami, Tuscon) a na Novém Zélandu (Otago). Po studiích práva a cizích jazyků na Sorbonně v Paříži a na Univerzitě Karlově v Praze pracoval jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV. Absolvoval roční studijní pobyt v čínském Pekingu. Od roku 1990 působil v diplomatických službách. Nejdříve v USA, kde též v roce 1991 získal Master of Laws na University of Virginia. Poté na misi České republiky při Evropských společenstvích v Bruselu. V letech 1994–2002 pracoval jako expert Komerční banky pro Evropskou unii a předseda Komise pro evropskou integraci České bankovní asociace. Je autorem či spoluautorem 20 knih a 300 odborných statí z oboru evropského práva a mimoevropského práva (Čína, Japonsko).

doc. Mgr. Ing. Šárka Zemanová, Ph.D. (1975)
Je docentkou a vedoucí Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Specializuje se na ekonomickou diplomacii, politické a ekonomické aspekty evropské integrace a politické a ekonomické aspekty mezinárodní ochrany lidských práv. V současnosti je řešitelkou grantového projektu GA ČR Možnosti a meze českého zahraničněpolitického aktivismu.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.