Cizozemci a spoluobyvatelé

Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské

Marek STARÝ
768 stran, brožovaná, doporučená cena 520 Kč
ISBN 978-80-87284-67-4

Řeší-li dnes Evropa usilovně migrační otázku, není od věci si uvědomit, že jde o novou po-dobu starého problému. Stejně jako jinde, má i v Čechách rozlišování mezi „domácími“ a cizinci prastaré kořeny a tradičně bylo také předmětem zájmu právních norem. Zřejmě nej-citlivější rozměr přistěhovalectví přitom původně představovalo usazování zahraniční šlech-ty, které mohlo potenciálně znamenat narušení sféry vlivu domácích aristokratických rodů. Proto se již v době vlády Jana Lucemburského začíná objevovat první snaha o regulaci při-stěhovalectví a o právní zakotvení obyvatelského práva (později se pro něj v administrativní praxi i odborné literatuře vžil latinský termín „inkolát“). Usazování cizinců v Čechách sice nebylo a ani nemohlo být beze zbytku vyloučeno, pokud se ale chtěli stát de iure Čechy, mu-seli podstoupit formalizovaný proces, v jehož průběhu jim bylo české obyvatelské právo uděleno. Významnou roli hrál v tomto procesu panovník, rozhodující slovo si ale v pohusitské době vybojovaly stavy a udělování inkolátu se stalo jednou z významných kompetencí zemského sněmu. Česká historiografie zatím bohužel ke komplexnímu zpracování inkolátní problematiky ne-dospěla. Autor se v předložené publikaci snaží na základě mnohaletého pramenného výzku-mu toto bílé místo částečně vyplnit, přičemž se zaměřuje na tzv. předbělohorské období (1526–1620). Vychází samozřejmě z analýzy normativních pramenů, které se k obyvatelskému právu vázaly, nevyhýbá se ale ani rozkrývání reálných administrativních procesů, jimiž byly příslušné normy naplňovány. Významnou součást knihy tvoří také sou-pis jednotlivých rodů, jejichž příslušníci byli v Čechách za obyvatele přijati, doplněný zá-kladními údaji o jejich skutečném působení na půdě zemí České koruny.

Obsah |  Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.